CZ SK EN

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vydáno dne: 11. 5. 2018 13:44 CREST COMMUNICATIONS

Ve společnosti Crest Communications,a.s. si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost. Po nezbytném vymezení základních pojmů se tak v následujícím dokumentu dočtete, jakým způsobem jsou u nás osobní údaje chráněny a uchovávány.

Jakékoliv osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ"), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost Crest Communications, a.s., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, IČ: 27169227, DIČ: CZ27169227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9468.

Přístup k osobním údajům - každý má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost Crest Communications, a.s. je povinna každého žadatele o toto sdělení písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude tyto osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ, na jehož základě může žadatel poptávat informace o účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce je povinen před sdělením informací o zpracování v rámci uplatněného práva na přístup ze strany subjektu údajů ověřit identitu dotazujícího se subjektu údajů. K ověření identity subjektu údajů, který žádá o přístup k osobním údajům, využije správce všech vhodných opatření. Není-li správce schopen dostatečně identifikovat subjekt údajů, informuje ho o této skutečnosti, pokud je to možné. Ověřování identity není správcem zneužíváno k získávání dalších údajů a k jejich uchování za jinými účely než je reakce na konkrétní žádost subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou zpracovány manuálně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů. Souhlas se zpracováním se uděluje dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů. Prostřednictvím těchto Zásad jste byli poučeni v souladu se ZOOÚ o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem souhlas ke zpracování kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce a právy podle § 21 ZOOÚ, tedy, že můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil stav, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce nebo emailem na adresu jana.okapalova@crestcom.cz. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontrola osobních údajů - osobní údaje, které nám poskytnete, nebudou bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost Crest Communications, a.s.. Klienti, novináři, zaměstnanci a další si mohou své osobní údaje, které poskytli, zkontrolovat a o případné změny zažádat pomocí emailové adresy jana.okapalova@crestcom.cz. Současně můžete požádat společnosti Crest Communications, a.s. o emaily marketingového charakteru zasílané společností; přihlásit k odběru, respektive zrušit odběr zpravodajů, tiskových zpráv, pozvánek na akce apod.

Povinnost mlčenlivosti - všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje pro správce, jakož i další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

Zabezpečení osobních údajů, technické zabezpečení písemností a jiných fyzických nosičů - veškeré písemnosti a jiné fyzické nosiče informací, kterými Správce disponuje a které obsahují osobní údaje chráněné nařízením či zákonem,  jsou chráněny před volným přístupem neoprávněných osob.

Kontaktní informace - pokud se domníváte, že společnost Crest Communications, a.s. tyto Zásady nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu jana.okapalova@crestcom.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: management@crestcom.cz
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: info@crestmorava.cz
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: management@crestcom.sk
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme partnerem
reklamní agentury
Birel Advertising.