CZ SK EN

TPA: POZOR NA OZNAMOVÁNÍ OSVOBOZENÝCH PŘÍJMŮ, HROZÍ VYSOKÉ POKUTY

Vydáno dne: 26. 2. 2019 10:43 TPA

Každý, kdo během roku 2018 získal příjem osvobozený od daně z příjmu větší než 5 milionů korun, musí oznámit tuto skutečnost správci daně, tedy finančnímu úřadu. Poradenská společnost TPA upozorňuje na tuto vcelku novou povinnost, platnou od roku 2015, která se může týkat jakéhokoli občana. Ten, koho se tato povinnost týká, tak musí učinit do termínu pro podání daňového přiznání, tj. do 1. 4. resp. 1. 7. 2019. Pokuta za nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 15 % z příjmu.

Povinnost oznámit příjmy osvobozené od daně finančnímu úřadu má každá fyzická osoba, pokud její osvobozený příjem za kalendářní rok 2018 přesáhl pět milionů korun. Mezi příjmy osvobozené od daně z příjmů patří například:

  • • příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu, ve kterém osoba bydlela alespoň 2 roky nebo jej měla v držení alespoň 5 let,
  • • prodej podílu na společnosti s ručením omezením po uplynutí doby držby podílu 5 let,
  • • dědictví (příjem nesnížený o dluhy, tedy nikoli výsledná výše, o kterou se zvýší jmění poplatníka),
  • • dar od příbuzného v linii přímé i vedlejší,
  • • prodej akcií, které držel poplatník minimálně 3 roky, a další příjmy.

Oznámení má formu samostatného podání, které nemá vazbu na daňové přiznání, jen má stejný nejzazší termín, tj. do 1. dubna 2019, nebo do 1. července 2019, pokud fyzická osoba podává zároveň daňové přiznání a pro jeho sestavení a podání využívá daňového poradce. Podat oznámení tedy musí všechny osoby, které ve zdaňovacím období získaly osvobozený příjem vyšší než 5 milionů korun, bez ohledu na to, zda podávají či nepodávají přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

V oznámení správci daně je nutno uvést jakého osvobozeného příjmu bylo dosaženo, v jaké výši a okamžik vzniku příjmu. Není třeba vyplňovat speciální formulář, oznámení je možné provést například dopisem, obsahujícím všechny výše uvedené údaje a samozřejmě údaje o identifikaci fyzické osoby. Více informací včetně vyjmenování dalších osvobozených příjmů a popisu oznámení s doporučeným formulářem naleznete na webových stránkách finanční správy.

Jana Skálová, partnerka TPA, upozorňuje na poměrně vysoké pokuty dle § 38w zákona o daních z příjmů, které hrozí při neoznámení osvobozeného příjmu: „Pokud fyzická osoba oznámí osvobozený příjem bez výzvy správce daně, ale opožděně, je sankce ve výši 0,1 % z příjmu. Pokuta ve výši 10 % neoznámeného příjmu bude udělena, pokud poplatník splní svou povinnost až na výzvu správce daně. Nejvyšší pokuta, 15 %, tedy minimálně 750 000 Kč, je pak zákonem stanovena pro případ, že tak poplatník neučiní ani na výzvu správce daně."

Příklady osvobozených příjmů:

Prodej bytu
Žena, aby získala peníze na výstavbu nového rodinného domu, prodala v roce 2018 svůj velký byt, který koupila a bydlela v něm před svatbou. Byt vlastnila více než 5 let a za tuto dobu došlo k jeho významnému zhodnocení. Prodejní cena překročila 5 mil. Kč. Příjem z prodeje bytu je tedy osvobozen od daně z příjmů a nebude uváděn do daňového přiznání. Avšak manželce vzniká povinnost oznámit správci daně, že získala v roce 2018 osvobozený příjem z prodeje nemovitosti.

Prodej akcií či podílů na korporaci, kdy prodejní cena je hrazena ve splátkách
Příkladem dalšího osvobozeného příjmu, který se však musí každoročně oznamovat správci daně je poplatník, který prodal svou firmu, tedy přesněji prodal akcie či podíly na své kapitálové korporaci. K prodeji došlo na podzim roku 2017 a sjednaná kupní cena bude hrazena ve třech splátkách po 20 mil. Kč. První splátku obdržel poplatník v roce 2017, druhou v roce 2018 a třetí dostane na podzim roku 2019. Z této situace mu vyplývá povinnost oznamovat každý rok správci daně přijatý osvobozený příjem ve výši splátky, tedy každoročně částku 20 mil. Kč. Pokud byla za rok 2017 tato povinnost splněna, do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2018 oznámí poplatník také druhý osvobozený příjem (druhou splátku) a totéž bude opakovat za rok 2019.

Oznámení příjmů z titulu dědictví
Jaký majetek a v jaké hodnotě dědic zdědí je zcela jednoznačné ke dni pravomocného skončení dědického řízení. Pokud hodnota přesahuje 5 mil. Kč, vznikl dědici osvobozený příjem z pohledu zákona o daních z příjmů. Jedná se o jediný právní důvod nabytí majetku, proto nelze „rozdělit" dědictví na jednotlivé části nedosahující 5 mil. Kč. Správci daně je proto nutno podat oznámení o celkové hodnotě zděděného majetku, nikoliv o jeho jednotlivých složkách.
Do limitu pro oznamovací povinnost se zahrnuje příjem z dědictví nesnížený o dluhy. Nikoliv tedy výsledná výše, o kterou se zvýšilo jmění poplatníka (tj. příjmy po zohlednění dluhů). Zdědí-li poplatník např. sbírku uměleckých děl oceněnou na 25 mil. Kč spolu s dluhy ve výši 23 mil. Kč, vztahuje se na něho oznamovací povinnost. Osvobozené příjmy z titulu dědictví budou oznamovány za zdaňovací období, ve kterém došlo k pravomocnému skončení dědického řízení.


Pro více informací kontaktujte:
Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory:

Skupina TPA Group poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Skupina TPA Group je nezávislým členem aliance Baker Tilly Europe Alliance, jejímiž dalšími členy je celosvětová poradenská síť Baker Tilly International a samostatný člen Baker Tilly International, Baker Tilly v Německu. Díky členství v Baker Tilly Europe Allience nabízí skupina TPA Group svým klientům služby globální sítě Baker Tilly International, která patří do první desítky celosvětových poradenských sítí.

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: management@crestcom.cz
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: info@crestmorava.cz
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: management@crestcom.sk
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.