CZ SK EN

KTO SÚ NAJLEPŠÍ ZAMESTNÁVATELIA SLOVENSKA 2010/2011?

Vydáno dne: 11. 4. 2011 21:52 BEST EMPLOYERS - AON HEWITT

BRATISLAVA – Dnes 11. apríla 2011 boli vyhlásené výsledky 7. ročníka štúdie Best Employers Slovensko. Táto štúdia je každoročne organizovaná v celosvetovom rozsahu spoločnosťou Aon Hewitt, najväčšou poradenskou a outsourcingovou firmou v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Prvé miesto v kategórii Malé a stredné spoločnosti získala spoločnosť Philip Morris Slovakia, s.r.o. Prvé miesto v kategórii Veľké spoločnosti získala spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Do štúdie sa zaregistrovalo 48 spoločností z rôznych odvetví od finančných služieb cez informačné technológie, FMCG, centrá zdieľaných služieb až po výrobu (či už automobilový, strojársky alebo elektrotechnický priemysel). Do rebríčka bolo zaradených 44 spoločností, takže počet účastníkov medziročne vzrástol.

O umiestnení nerozhoduje meno, veľkosť, odvetvie, značka alebo to, ako sa firma prezentuje navonok. Kritéria, ktoré zohľadňujeme v našej štúdii sú motivovanosť zamestnancov a zhoda medzi zamestnancami, vedením a HR politikami a procesmi v spoločnosti.

Tento rok boli vytvorené rebríčky pre 2 kategórie - Veľké spoločnosti a Malé a stredné spoločnosti. V každej z týchto kategórií sa umiestnili spoločnosti z rôznych odvetví. „Máme radosť z toho, že výrobné spoločnosti sa neboja zapájať do prieskumov motivovanosti a spokojnosti zamestnancov. Dôkazom toho je, že až 40 % prihlásených spoločností sú výrobné firmy. Niektoré z týchto firiem sa úspešne umiestnili aj medzi tými najlepšími.", hovorí Ivana Vandlíčková, projektová manažérka štúdie.

Prvé miesto v kategórii Malé a stredné spoločnosti získala spoločnosť Philip Morris Slovakia, s.r.o. Elitnú päťku najlepších zamestnávateľov Slovenska 2010/2011 v tejto kategórii uvádzame v nasledujúcom rebríčku:

Spoločnosť/Odvetvie
1. Philip Morris Slovakia, s.r.o. - Tabakový priemysel
2. BANCHEM, s.r.o. - Vývoj, výroba a predaj čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a špeciálnych čističov
3. MEDEKO CAST s.r.o. - Výroba odliatkov
4. Hilti Slovakia spol. s r.o. - Produkty pre stavebný priemysel
5. REMING CONSULT a.s. - Projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť

"Toto ocenenie vnímame veľmi pozitívne, pretože vychádza z názorov našich zamestnancov. Riadime sa totiž heslom - na každého rovnaký meter a náš manažment ide príkladom", povedala Ivana Tomaníková, HR partner Philip Morris Slovakia.

Prvé miesto v kategórii Veľké spoločnosti získala spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Všetky víťazné spoločnosti v tejto kategórii predstavuje nasledujúci rebríček:

Spoločnosť/Odvetvie
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Finančné služby
2. Heineken Slovensko, a.s - Výroba a distribúcia piva a sladu
3. ViOn, a.s. - Stavebno-obchodná činnosť

„Na toto ocenenie sme hrdí. Považujeme to za výbornú spätnú väzbu od našich zamestnancov", uviedol Marián Bílik, riaditeľ odboru ľudských zdrojov spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa.

Motivovanosť zamestnancov na Slovensku zostala nezmenená, ale klesá spokojnosť zamestnancov.

Za posledné dva roky motivovanosť zamestnancov na Slovensku klesala a až tento rok zostala na rovnakej hodnote ako minulý rok. „Globálne trendy ukazujú, že v poslednej štvrtine roku 2010 bol počet spoločností, kde rástla motivovanosť vyšší, ako počet tých, kde motivovanosť klesala. To spôsobilo, že miera motivovanosti sa na globálnej úrovni začala ustaľovať (už neklesala). Tento vývoj sa nám potvrdil aj na Slovensku a výsledky tohtoročnej štúdie ukazujú, že motivovanosť sa drží na 47 %. Uvedená miera motivovanosti je rovnaká ako minulý rok, aj keď polovica zúčastnených spoločností sa do štúdie prihlásila prvý raz.", komentuje výsledky Ivana Vandlíčková. Hoci motivovanosť zamestnancov zostala na rovnakej úrovni, celková spokojnosť zamestnancov, a to najmä s odmeňovaním a benefitmi, vnímaním kolegov, priamym nadriadeným a pravidelnou spätnou väzbou, klesá. Zamestnanci majú tiež pocit, že sa firmy nesprávajú k svojim zamestnancom ako k tomu najcennejšiemu.

Čím sa najviac líšia najlepší zamestnávatelia od ostatných spoločností?

Najlepším zamestnávateľom sa darí motivovať svojich zamestnancov lepšie ako ostatným spoločnostiam pôsobiacich v tých istých ekonomických podmienkach. Best Employers majú o 27 % viac motivovaných zamestnancov ako ostatné spoločnosti na trhu. Zaujímavé tiež je, že zamestnanci pracujúci u najlepších zamestnávateľov sú dokonca motivovanejší ako manažéri iných spoločností, a to o 11 percentných bodov.

Vyššia motivovanosť úzko súvisí s väčšou spokojnosťou. Zamestnanci najlepších zamestnávateľov sú v porovnaní s ostatnými spokojnejší so všetkými z dvadsiatich faktorov, ktoré sledujeme, ako sú napríklad prístup priamych nadriadených a vrcholového manažmentu, rovnováha pracovného a súkromného života, pocit uznania, nastavenie firemných politík a procesov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, pocit naplnenia z práce.

Medzi ďalšie oblasti, ktoré najviac odlišujú najlepších zamestnávateľov od ostatných spoločností, patrí prístup spoločnosti k zamestnancom. Ľudia pracujúci u Best Employers oceňujú, že spoločnosť plní sľuby, ktoré zamestnancom dáva, že je férová k zamestnancom, a keď sa vyskytnú sporné situácie, tak je schopná riešiť ich vhodným spôsobom. Oblasťou, kde taktiež vidíme najväčšie rozdiely medzi najlepšími a ostatnými, je previazanosť so spoločnosťou. Best Employers majú jednotné vystupovanie nielen navonok, ale aj do vnútra firmy. Zamestnanci tých najlepších tvrdia, že povesť ich spoločnosti ako zamestnávateľa je na trhu dobrá. Veľký rozdiel je tiež v súlade osobných a firemných hodnôt - u najlepších zamestnávateľov je tento súlad vyšší. U víťazných spoločností sú tiež zamestnanci výrazne spokojnejší s vrcholovým manažmentom a jeho schopnosťou efektívne viesť firmu, s možnosťami rozvoja kariéry a s nastavením firemných procesov a politík, ktoré im umožňujú pracovať produktívne. V neposlednej rade stále veľmi pozitívne hodnotia štruktúru benefitov, ktorú im firma ponúka.

Best Employers sú odlišní i v tom, že sa im darí udržiavať vysokú mieru motivácie počas celej doby, po ktorú zamestnanec pre firmu pracuje. Zatiaľ čo zamestnanci v ostatných spoločnostiach strácajú pomerne rýchlo po ukončení skúšobnej doby ilúzie o firme, do ktorej nastúpili a do dvoch rokov sa ich motivácia prepadne o 1/3, u najlepších zamestnávateľov k takýmto výrazným poklesom nedochádza. A to samozrejme znamená veľké úspory nielen v oblasti náboru nových zamestnancov a ich zaškolenia, ale i v ďalších ekonomických ukazovateľoch. Najlepší zamestnávatelia majú o 15 % vyššiu celkovú návratnosť pre akcionárov a tiež nižšiu fluktuáciu počas skúšobnej doby.

Pre vydavateľov:
Metodológia štúdie

Účasť v štúdii je dobrovoľná a bezplatná. Môžu sa do nej prihlásiť spoločnosti, ktoré majú aspoň 50 stálych zamestnancov a ktoré na slovenskom trhu pôsobia minimálne dva roky. Priamo bolo oslovených viac než 600 renomovaných firiem pôsobiacich na Slovensku. Okrem priameho oslovenia sa ktorákoľvek spoločnosť spĺňajúca základné kritériá účasti mohla prihlásiť cez oficiálnu stránku štúdie www.BestEmployersSlovakia.com.">www.BestEmployersSlovakia.com.

Stanovenie rebríčka najlepších zamestnávateľov vychádza z dvoch základných faktorov - miery motivovanosti a miery súladu. Miera motivovanosti vychádza z prieskumu medzi zamestnancami a určuje percento zamestnancov, ktorí môžu byť považovaní za motivovaných. Miera súladu popisuje vzťah medzi potrebami zamestnancov, pohľadom vedenia spoločnosti a politikami a nástrojmi, ktoré spoločnosť využíva v personálnej práci. Vypočítaním týchto dvoch charakteristík a ich váženým priemerom každá spoločnosť získa určité bodové ohodnotenie, ktoré určuje jej poradie v rebríčku.

Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý charakterizujú nasledujúce tri modely správania:
- zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi (Say);
- zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti (Stay);
- zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a prejavujú nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy (Strive).

Štúdia využíva v prieskume nasledujúce 3 nástroje:
1. Prieskum motivovanosti zamestnancov medzi zamestnancami zúčastnených spoločností;
2. Dotazník pre vedenie spoločnosti - zhromažďuje názory najvyššieho vedenia firmy;
3. Audit personálnych politík - dotazník, ktorý skúma personálne praktiky a politiky v spoločnosti.

Aon Hewitt - organizátor štúdie

Spoločnosť Aon Hewitt patrí medzi najväčšie medzinárodné poradenské a outsourcingové spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov na svete. Viac ako 29 000 zamestnancov Aon Hewitt v 90-tich krajinách sveta pomáha spoločnostiam získavať konkurenčnú výhodu pomocou vytvárania motivovanej a teda efektívnej pracovnej sily.

Už 70 rokov Aon Hewitt vyniká netradičnými riešeniami, službami a produktmi v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré klientom pomáhajú dosahovať merateľné úspechy a jasný náskok pred konkurenciou.

V Českej a Slovenskej republike spoločnosť Aon Hewitt poskytuje už 15 rokov poradenské služby v oblastiach firemných reštrukturalizácií a zmien, zvyšovania efektivity riadenia ľudských zdrojov, peňažného a nepeňažného odmeňovania a v oblastiach talent manažmentu, rozvoja vedenia
a motivovanosti zamestnancov.

Aon Hewitt je autorom metodológie štúdie Best Employers.

Ďalšie informácie o spoločnosti Aon Hewitt môžete nájsť na internetovej stránke www.aonhewitt.com.


Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Jana Bakešová
Account Manager
Tel.: + 420 222 927 111
Gsm : + 420 731 613 604
e-mail: jana.bakesova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
Best_Employers_vitaz_Allianz.JPG
Best_Employers_vitaz_Allianz.JPG
Best_Employers_vitaz_Philip Morris.JPG
Best_Employers_vitaz_Philip Morris.JPG
Současní klienti
Referenční klienti
108 AGENCYA LA MAISONARIELASENTAL LANDB4B INKASSOBALANCE CLUB BRUMLOVKABECHEROVKA LEMONDBEST EMPLOYERS - AON HEWITTBONATRANS GROUPCENTRAL PARK PRAHACODECOCOLEMAN S.I.CON CS s.r.o.,CTPČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVYDACHSER CZECH REPUBLICDARAMISDŮM SE ZELENOU STŘECHOUEDENREDEDIFICE CONSTRUCTION & CONSULTINGEFKOELOPAKEMCOEPD - PALLADIUMFASHION ARENA OUTLET CENTERFORUM KARLINGES REALHARIBO CZHARIBO SKHB REAVISHOCHTIEF DEVELOPMENTHORMENHSBCHUISMAN KONSTRUKCEINVEST MORE 2015INVEST MORE 2016IROBOTKERAMIKA SOUKUPKetoMix CZKetoMix SKKOFOLAKURZ HORSKÉ MEDICÍNYLEXXUSLIGHTHOUSE GROUP - GALERIE HARFALIKO-SMANNERMČR v lezení na obtížnostMILLAMINISMIPIMMLÉKÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍMORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTRMORPHY RICHARDSMS DEVELOPMENT - PROJEKT ZAHRADAMT LEGALOBECNÍ DVŮROBCHODNÍ CENTRUM QUADRIOOLMAOLYMPIA TEPLICEOSTROJP3 CZP3 SKPALÁC FLÓRAPALÁC PARDUBICEPATÉ DU CHEFPHILADELPHIAPIONEER INVESTMENTS ČRPLZEŇSKÝ PRAZDROJ - MASTERPLZEŇSKÝ PRAZDROJ, VELKOPOPOVICKÝ KOZELPORGPRAZDROJ LIDEMPREZENTACE BRNA V NEW YORKU 1. - 2. 10. 2012PROFIAUTOREALITNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNYREHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚRENOMIA CZRI OKNAROCKWOOLROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJESchwarzkopf ProfessionalSKROSSSOLIGHT HOLDING s.r.o.SPAR ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.Strojmetal Aluminium ForgingSUEZ WaterŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOSTTEVATHE ORCHARDTOUAXTROOSTWIJKUBM BOHEMIAVÍTKOVICE STEELVZÁŘÍ - FESTIVAL SVĚTLA A VIDEOMAPPINGUWOLF THEISSWWW.KDECHCIBYDLET.CZ
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.