CZ SK EN

TPA HORWATH: NOVELA O ÚČETNICTVÍ PŘINÁŠÍ I PŘEKVAPIVÉ ZMĚNY

Vydáno dne: 14. 10. 2015 11:52 TPA

Novela zákona o účetnictví, která v nedávné době vstoupila v platnost, například opětovně umožňuje vést jednoduché účetnictví. Ale jen některým, přesně specifikovaným účetním jednotkám, které musí splnit daná kritéria. Další novinkou je zavedení kategorizace účetních jednotek, kategorizace skupin účetních jednotek, ale také velmi překvapivé snížení limitů pro sestavení konsolidované účetní závěrky.

Návrat jednoduchého účetnictví

TPA Horwath vysvětluje, že vedení jednoduchého účetnictví se týká pouze velmi malých právnických osob, které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a které vykonávají převážně obecně prospěšnou činnost. Jejich celkové příjmy přitom nesmí přesáhnout za poslední uzavřené účetní období 3 mil. Kč. Patří sem především občanská sdružení a spolky, církve a náboženské společnosti či honební společenstva.

„Novela zákona o účetnictví tímto krokem odstraňuje neuspokojivý stav, kdy ačkoliv byl systém jednoduchého účetnictví ze zákona o účetnictví vyřazen již s účinností od 1. 1. 2004, mohly na základě přechodných ustanovení výše uvedené specifické účetní jednotky vést i nadále jednoduché účetnictví, i když podle již zrušených pravidel. Tento systém trval celých 16 let," vysvětluje Jana Skálová, partnerka TPA Horwath.

Kategorizace účetních jednotek a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku

Další novinkou, kterou přinesla novela zákona o účetnictví je rozlišování kategorií účetních jednotek - mikro, malá, střední a velká účetní jednotka - od 1. ledna 2016. „Kam která účetní jednotka patří, bude záviset na dosažení či překročení dvou ze tří kritérií daných zákonem," říká Jana Skálová. „Kritéria jsou celkem tři - hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců vykázaných vždy k rozvahovému dni. Různé kategorie těchto účetních jednotek budou podléhat i různým účetním povinnostem," doplňuje Skálová

Kritéria pro určení kategorie účetní jednotky

Aktiva celkem

Roční úhrn čistého obratu

Průměrný počet zaměstnanců

Mikro účetní jednotka

9.000.000 Kč

18.000.000 Kč

10

Malá účetní jednotka

100.000.000 Kč

200.000.000 Kč

50

Střední účetní jednotka

500.000.000 Kč

1.000.000.000 Kč

250

Velká účetní jednotka

500.000.000 Kč

1.000.000.000 Kč

250


Mikro, malá a střední účetní jednotka je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje dvě z uvedených kritérií. Velkou účetní jednotkou je taková účetní jednotka, která k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě kritéria po střední účetní jednotku. Velkou účetní jednotkou je vždy i subjekt veřejného zájmu.

„Kategorizace umožňuje lépe přizpůsobit povinnosti při vykazování a zveřejňování informací z účetnictví. Mikro účetní jednotky jsou tak chráněny směrnicí EU a členské země jim nesmí přidávat žádné administrativní povinnosti nad rámec těch, které jsou ve směrnici definovány," dodává Jana Skálová, partnerka TPA Horwath.
Nově se bude rozlišovat též malá konsolidační skupina, která bude osvobozena od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.


Různé kategorie účetních jednotek podléhají nyní různým účetním povinnostem

Rozsah závěrky Rozsah účetnictví Oceňování
Mikro účetní jednotka Rozvaha Příloha Možnost uvést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Neoceňuje reálnou hodnotu
Malá účetní jednotka
Malá účetní jednotka s povinným auditem

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Střední účetní jednotka

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Přehled o cash flow

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu

Velká účetní jednotka

Mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu mohou sestavit a zveřejnit účetní závěrku, která bude obsahovat jen rozvahu a přílohu. Účetnictví mohou vést ve zjednodušeném rozsahu. Mikro účetní jednotky pak nebudou používat ocenění reálnou hodnotou, např. pro cenné papíry. Malé účetní jednotky s povinným auditem pak budou sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku složenou z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Střední a velké účetní jednotky pak budou mít účetní závěrku složenu z 5 částí, kdy k rozvaze, výkazu zisků a ztrát a příloze budou ještě sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách ve vlastním kapitálu.
„Překvapivá změna v novele však nastala u povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku," říká Jana Skálová. „Došlo ke snížení původních limitů pro sestavení konsolidované účetní závěrky a pro řadu českých skupin podniků bude toto snížení znamenat novou povinnost -sestavení zmíněné konsolidované účetní závěrky a její povinný audit," uzavírá Jana Skálová.


Pro více informací kontaktujte:

Marcela Štefcová

Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1
tel: +420 222 927 125
fax: +420 234 648 666
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz


Informace pro editory:
Skupina TPA Horwath poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Je členem celosvětové poradenské sítě Crowe Horwath International, která patří do první desítky auditorských, daňových a poradenských společností na světě.

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.