EN CZ SK

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Released: 25. 5. 2018 10:08 CREST COMMUNICATIONS

Ve společnosti Crest Communications Ostrava s. r. o. si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost. Po nezbytném vymezení základních pojmů se tak v následujícím dokumentu dočtete, jakým způsobem jsou u nás osobní údaje chráněny a uchovávány.

Jakékoliv osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ"), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost Crest Communications Ostrava s. r. o., Dr. Maye 468/3, 709 00            Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 25383612, DIČ: CZ25383612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17226.


Přístup k osobním údajům - každý má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost Crest Communications Ostrava s. r. o. je povinna každého žadatele o toto sdělení písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude tyto osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ, na jehož základě může žadatel poptávat informace o účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce je povinen před sdělením informací o zpracování v rámci uplatněného práva na přístup ze strany subjektu údajů ověřit identitu dotazujícího se subjektu údajů. K ověření identity subjektu údajů, který žádá o přístup k osobním údajům, využije správce všech vhodných opatření. Není-li správce schopen dostatečně identifikovat subjekt údajů, informuje ho o této skutečnosti, pokud je to možné. Ověřování identity není správcem zneužíváno k získávání dalších údajů a k jejich uchování za jinými účely než je reakce na konkrétní žádost subjektu údajů.


Zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou zpracovány manuálně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů. Souhlas se zpracováním se uděluje dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů. Prostřednictvím těchto Zásad jste byli poučeni v souladu se ZOOÚ o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem souhlas ke zpracování kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce a právy podle § 21 ZOOÚ, tedy, že můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil stav, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce nebo emailem na adresu krisicova@crestmorava.cz. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Kontrola osobních údajů - osobní údaje, které nám poskytnete, nebudou bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost Crest Communications Ostrava s. r. o.. Klienti, novináři, zaměstnanci a další si mohou své osobní údaje, které poskytli, zkontrolovat a o případné změny zažádat pomocí emailové adresy krisicova@crestmorava.cz. Současně můžete požádat společnosti Crest Communications Ostrava s. r. o. o emaily marketingového charakteru zasílané společností; přihlásit k odběru, respektive zrušit odběr zpravodajů, tiskových zpráv, pozvánek na akce apod.

Povinnost mlčenlivosti - všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje pro správce, jakož i další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

Zabezpečení osobních údajů, technické zabezpečení písemností a jiných fyzických nosičů - veškeré písemnosti a jiné fyzické nosiče informací, kterými Správce disponuje a které obsahují osobní údaje chráněné nařízením či zákonem, jsou být chráněny před volným přístupem neoprávněných osob.

Kontaktní informace - pokud se domníváte, že společnost Crest Communications Ostrava s. r. o. tyto Zásady nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu krisicova@crestmorava.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.