SK CZ EN

5 tipov pre firmy, ako byť v dobe krízy odolnejší

Publikované dňa: 22. 7. 2020 9:42 MANUTAN s.r.o.

Mať špecializovaný tím, silný dodávateľský reťazec, hľadať nové príležitosti, predvídať a reagovať na chovanie zákazníkov a čo najviac digitalizovať a modernizovať procesy. To sú hlavné strategické oblasti, na ktoré by se malo každé oddelenie nákupu zamerať, aby mohlo pružne reagovať nielen na súčasnú koronavírusovú krízu, ale všeobecne na akúkoľvek mimoriadnu udalosť zdravotného alebo ekonomického charakteru. Tipy pripravili odborníci zo spoločnosti Manutan, ktorá dodáva komplexné riešenia moderného digitálneho obchodu pre priemyselné podniky alebo verejné inštitúcie.

Stratégia č. 1: Založenie špecializovaného tímu
Aby nákupné oddelenia mohli prijímať pohotové a relevantné opatrenia v krízovom období, musia mať k prijímaniu rozhodnutí ucelené a úplné informácie. Z tohto pohľadu je nevyhnutné pre obdobné situácie zostaviť špecializovaný tím riadenia rizík, ktorý by mal úzko spolupracovať s ďalšími útvarmi spoločnosti a mal by sa zameriavať predovšetkým na tri kľúčové aspekty kontinuity podnikania: 1) Ochranu zamestnancov poskytovaním vybavenia prispôsobeného každému prevádzkovému kontextu. 2) Udržiavanie strategických dodávok pre pravidelnú výrobu tovaru a služieb spoločnosti. 3) Vytváranie nových kapacít na podporu potenciálneho rozvoja ekonomického modelu organizácie.

Stratégia č. 2: Zameranie na silu dodávateľského reťazca
Zaistenie riadneho fungovania dodávateľského reťazca je v celej spoločnosti prioritou. „Oddelenia nákupu sú zodpovedné za mapovanie rizík dodávateľov a samozrejme za ich sledovanie. To umožňuje viditeľnosť v celom hodnotovom reťazci a identifikáciu najslabších článkov. Súčasne sa vynárajú znalosti o možnostiach prínosu významných dodávateľov. Hlavné riziká sledujeme podľa typu dodávky. V prípade zlyhania partnera je potrebné mať alternatívne možnosti," uvádza Tomáš Střelský, riaditeľ spoločnosti Manutan.

Stratégia č. 3: Hľadanie nových dodávateľov a sietí
Kríza je historicky vždy katalyzátorom rozvoja. Napriek tomu stanovenie nových spôsobov spolupráce v podnikaní nezačalo pandémiou, núdzová situácia posilnila tendenciu narušujúcu spoluprácu medzi nákupným oddelením a ostatnými útvarmi vo firme. Pri riešení kríz je v tomto ohľade nevyhnutné vymýšľať nové siete, nové partnerstvá a nové rozdelenie zdrojov naprieč spoločnosťou.

Stratégia č. 4: Predvídanie a reakcie na chovanie zákazníkov
V dobe kríz a mimoriadnych udalostí sú narušené tradičné logistické kanály, obvyklé odbytiská pre zákazníkov. Aby si firmy udržali svoju obchodnú činnosť, musia upraviť svoj výrobný a distribučný systém, a dokonca aj svoj ekonomický model. V krízovom riadení je úlohou nákupného oddelenia poskytnúť podniku prostriedky k podpore, a ešte lepšie zjednodušiť transformáciu zákazníkov. Online podnikanie a e-procurement riešenia sa ukazujú v tejto dobe ako najviac životaschopné.

Stratégia č. 5: Digitalizácia a automatizácia procesov
V pokojnejších dobách sa digitalizácia v nákupných oddeleniach ukázala ako schopná urýchliť procesy a zvýšiť ich spoľahlivosť. V prípade krízy je čo najväčšia automatizácia nákupného procesu ešte účinnejšia. „Záverom je možné povedať, že zodpovedajúca reakcia oddelení nákupu vo väčšine organizácií musí inšpirovať nové prístupy k riadeniu rizík. Vážnosť a globálna povaha COVID-19 sú v niektorých ohľadoch testom odolnosti oddelení nákupu," dodáva Tomáš Střelský.

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.